Wij Helpen!

Faillissement GoVolt

Zonnepanelen Concurrent B.V., (voorheen) ook handelend onder de namen GoVolt en Zonnepanelencentra (hierna: ‘GoVolt’), is op 23 januari 2024 door Rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. drs. M. Hoogendoorn tot curator.

Staking en opvolging activiteiten

Vanwege het faillissement zijn de activiteiten van GoVolt gestaakt. Nog te leveren goederen of diensten, zullen dan ook niet meer door GoVolt worden geleverd. Wij hebben gemerkt dat er diverse (potentiële) klanten zijn die ofwel in afwachting zijn van nog te leveren goederen of diensten ofwel interesse hebben in nog te leveren zonnepanelen. Om deze (potentiële) klanten een hand toe te reiken, hebben wij gezocht naar een partij die in staat is om deze klanten de gewenste goederen of diensten alsnog te kunnen leveren. Die partij hebben we gevonden in PD Solar B.V. (hierna: ‘PD Solar’) te Zevenhuizen.

PD Solar is bereid om de (potentiële) klanten van GoVolt – zover mogelijk – te helpen om eventuele geconstateerde gebreken te verhelpen en zonnepanelen(-installaties) alsnog te leveren en/of installeren. Van belang is dat PD Solar in een ander faillissement ook de (potentiële) klanten heeft geholpen. PD Solar heeft dus ervaring in situaties als de onderhavige.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunt u rechtstreeks contact opnemen met PD Solar, via onderstaande contactgegevens. Ook als u vragen heeft over de werking, reparatie en/of het onderhoud van een reeds geïnstalleerde (zonnepanelen-)installatie, kunt u daarvoor terecht bij PD Solar. Zij kunnen u tevens informeren over de fabrieksgarantie op de (zonnepanelen-)installatie.

PD Solar heeft een speciale e-mailbox geopend, om u snel te kunnen helpen.

PD Solar B.V. 

Adres: Nijverheidscentrum 44, 2761 JP Zevenhuizen
E-mail: govolt@pd-solar.nl
KvK: 90552040
Web: www.pdsolar.nl

Wanneer u met PD Solar overeenstemming bereikt over de levering van goederen of diensten, komt er tussen u en PD Solar een nieuwe overeenkomst tot stand. De curator is daarbij geen partij en neemt ter zake daarvan ook geen enkele (garantie-)verplichting op zich. In principe laten uw nieuwe afspraken uw vordering in het faillissement van GoVolt onverlet.

Indiening vordering op GoVolt

Als u van mening bent dat u een vordering op GoVolt heeft, kunt u die bij de curator indienen via: faillissementen@herikverhulst.nl. U dient daarbij een duidelijk omschrijving van de vordering(en) en de hoogte ervan te vermelden en de onderliggende documentatie toe te sturen.

bron: https://govolt.nl/

Door : Maarten Brouwers

2 november 2023

Overname activiteiten door PD Solar B.V.

Op 19 oktober 2023 heeft de rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken van BewustCollectief B.V., handelend onder de naam BC Zonnepanelen. De rechtbank heeft mr M.H.Z. Brouwers aangesteld als curator. De failliet is gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Vorderingen in dit faillissement kunnen ingediend worden via faillissementen@hslaw.nl of www.claimsagent.nl. De curator kan nog niets zeggen over de kans op een (gedeeltelijke) uitkering van de ingediende vorderingen. De voortgang van de afwikkeling van het faillissement kan gevolgd worden via de website van de rechtspraak. Op deze website worden periodiek faillissementsverslagen gepubliceerd.

De curator is geconfronteerd met een lopende orderportefeuille. In veel gevallen is een aanbetaling gedaan ter hoogte van 45% door de opdrachtgever, terwijl er nog geen zonnepanelen geleverd en geïnstalleerd zijn.

Teneinde de opdrachtgevers een hand toe te reiken, heeft de curator met PD Solar B.V. te Zevenhuizen, overeenstemming bereikt om de activiteiten van de failliet over te kunnen nemen.

PD Solar B.V. heeft aangegeven de zonnepanelen in beginsel te leveren en te installeren volgens de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de failliet. PD Solar B.V. zal tegen betaling van de resterende 55% van de totale som de zonnepanelen leveren. De opdrachtgever hoeft daarbij pas te betalen na installatie en oplevering van de zonnepanelen. Het kan voorkomen, afhankelijk van onder meer de hoogte van gedane aanbetaling, dat PD Solar B.V. een beperkte prijsaanpassing aan u voorstelt.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunt u rechtstreeks contact opnemen met PD Solar B.V. Daarvoor is een speciale mailbox geopend.

  • Adres                          : Nijverheidscentrum 44, 2761 JP Zevenhuizen
  • E-mail                        : wijhelpen@pd-solar.nl
  • KvK                            : 90552040

Voor een vlotte opvolging kunt u een kopie van de overeenkomst met de failliet en een betalingsbewijs van de aanbetaling mailen naar PD Solar B.V. De curator zal geen gegevens delen met PD Solar B.V.

Wanneer u overeenstemming bereikt over de levering van de zonnepanelen met PD Solar B.V., komt er tussen u en PD Solar B.V. een nieuwe overeenkomst tot stand. De curator is daarbij geen partij.

Wanneer de failliet reeds zonnepanelen aan u heeft geleverd, kan het zijn dat u vragen heeft over de werking, reparatie of onderhoud. Ook daarvoor kunt u terecht bij PD Solar B.V. Zij kunnen u tevens informeren over de fabrieksgarantie op de zonnepanelen.

bron: https://hslaw.nl/nieuwsbericht/faillissement-bc-zonnepanelen/