Algemene voorwaarden

ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN PD-Solar B.V.

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PD-Solar B. V., gevestigd aan de Noordelijke Dwarsweg 82 te Zevenhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90552040 - Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Leverancier gebruiker offreert of met wie Leverancier een of meerdere overeenkomsten sluit;

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk advies, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en een Afnemer, behoudens voor zover daarvan door partijen in de aanbieding, offerte of overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Leverancier en zijn directie, zodat ook zij een beroep op deze voorwaarden kunnen doen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest ’van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest‘ van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Leverancier in enigerlei mate het recht zou hebben verwerkt om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de offerte. Een offerte is gedurende 30 dagen van kracht. Indien Leverancier in de offerte heeft aangegeven dat deze als indicatief of als voorwaardelijk heeft te gelden, dan zal door acceptaties daarvan door de Afnemer geen overeenkomst tot stand zijn gekomen. Dat zal pas het geval zijn nadat Leverancier schriftelijk aan de Afnemer zal hebben bevestigd dat de offerte definitief zal zijn geworden dan wel dat de in de offerte aangegeven voorwaarde zal zijn ingetreden.

2. Leverancier heeft het recht bestellingen zonder reden van opgaaf te weigeren.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers of andere namens Leverancier betrokkenen zijn pas bindend en leiden pas tot een overeenkomst nadat deze door een daartoe bevoegde medewerker van Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

4. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij door Leverancier schriftelijk anders aangegeven.

6. Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Leverancier schriftelijk anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Verstrekte kortingen zullen niet automatisch gelden voor toekomstige orders.

9. De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn, tenzij kennelijk onjuist, bepalend.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt onherroepelijk door: a. Verzending door Leverancier van een schriftelijke orderbevestiging (per fax, email of gewone post) en wel vanaf dagtekening daarvan; b. In geval geen sprake is van een schriftelijke orderbevestiging: het starten van de werkzaamheden ter uitvoering van de levering van het product.

2. Afspraken of wijzigingen met betrekking tot eerder tot stand gekomen overeenkomsten zijn pas geldig nadat Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. De overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaald tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4. De termijn die voor de levering van bepaalde zaken wordt overeengekomen is nimmer een fatale termijn. Leverancier zal vanwege de enkele overschrijding niet in verzuim zijn. De Afnemer dient Leverancier eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren c.q. de zaken alsnog te leveren.

5. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de te leveren zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer is tevens aansprakelijk voor alle schade, direct en indirect, voortkomend uit zijn weigering of nalatigheid de zaken af te nemen of benodigde informatie te verstrekken.

7. Leverancier heeft het recht (een deel van de) werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Leverancier gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijziging of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in overleg treden om tot aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in gezamenlijk overleg of op voorspraak van de bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd, als gevolg waarvan de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook gevolgen hebben voor andere voorwaarden van de overeenkomst. Daardoor kan het oorspronkelijke overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd, waartoe Leverancier in dat geval gerechtigd zal zijn. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave aan de Afnemer doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd, waartoe Leverancier eveneens gerechtigd zal zijn.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door een bevoegd persoon van Leverancier en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering van de gewijzigde overeenkomst opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht onhaalbare of onverantwoorde gevolgen zou kunnen hebben voor de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen met deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) die de Leverancier als gevolg daarvan direct of indirect leidt of zal leiden.

11. Indien Leverancier met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%van de oorspronkelijke prijs exclusief btw en deze plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. De ontbinding dient schriftelijk en binnen twee weken nadat de prijsstijging aan leverancier is medegedeeld ingeroepen te worden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

a. de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer verplichtingen niet zal nakomen: c. de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft.

2. Leverancier is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot het stellen van zekerheid, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en nadat hij met betrekking tot deze tekortkoming(en) in verzuim zal zijn; b. indien door een aan de Afnemer toe te rekenen vertraging niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal dienen na te komen; c. in geval van overlijden, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling van de Afnemer of in het geval hij zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Leverancier zal hij nimmer gehouden zijn tot betaling aan de Afnemer van enige schadevergoeding, terwijl de Afnemer gehouden zal zijn tot vergoeding van alle door Leverancier geleden en te lijden schade en kosten. 8. In alle gevallen waarin de Afnemer constateert of redelijkerwijs moet verwachten dat hij zijn verplichtingen jegens Leverancier niet zal kunnen nakomen, is hij verplicht gebruiker daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

5 . Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert of de overeenkomst tussentijds opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afleveringskosten, waaronder afgesloten (zeevervoer) verzekeringen, de reeds verrichte werkzaamheden en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig bij de Afnemer in rekening worden gebracht. De afnemer zal deze kosten binnen de geldende betalingstermijn aan Leverancier dienen te voldoen.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, dan zal Leverancier in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Leverancier kosten met zich meebrengen, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de geldende betalingstermijn te voldoen.

8. In alle gevallen waarin de Afnemer constateert of redelijkerwijs moet verwachten dat hij zijn verplichtingen jegens Leverancier niet zal kunnen nakomen, is hij verplicht gebruiker daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Leverancier, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, gelden als overmacht.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden worden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. Overmacht van de zijde van een leverancier van gebruiker valt ook onder deze gebruiker.

3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Leverancier is gerechtigd een vooruitbetaling van 100%van het overeengekomen factuurbedrag bij de Afnemer in rekening te brengen.

2. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door Leverancier anders is aangegeven.

3. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Indien de afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuurbedrag, dan is de Afnemer van rechtswege, aldus zonder in gebreke behoeven te worden gesteld, in verzuim. De Afnemer is vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente verschuldigd, dit met een minimum van 0,05% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het de datum van het verzuim. De Afnemer zal in verzuim zijn tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

5. De Afnemer zal in verband met de door hem verschuldigde factuurbedragen niet gerechtigd zijn tot opschorting of verrekening en hij zal geen recht hebben op korting, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Betalingen zullen eerst worden afgeboekt op openstaande rente en kosten en vervolgens op het langst openstaande factuurbedrag. Leverancier mag, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod van de Afnemer tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. Betalingen zullen eerst worden afgeboekt op openstaande rente en kosten en vervolgens op het langst openstaande factuurbedrag. Leverancier mag, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod van de Afnemer tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. Leverancier heeft recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten zodra hij de Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld het/de betreffende factuurbedrag(en) alsnog binnen 14 dagen te voldoen en de Afnemer binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van de BIK-regeling of de op dat moment door de Nederlandse rechtbanken gehanteerde regeling ter zake buitengerechtelijke kosten.

9. In afwijking van het bepaalde in lid 8 van dit artikel is Leverancier gerechtigd vergoeding van de Afnemer te vorderen van de volledige daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke- en proceskosten verschuldigd die verband houden met de incasso, waaronder te verstaan eventuele advocaatkosten. De Afnemer is over deze kosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Afnemer alle betalingsverplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zal zijn nagekomen.

2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, in gebruik geven of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Afnemer dient ten aanzien van de geleverde zaken steeds zodanig te handelen dat Leverancier zijn eigendomsrechten in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel zal kunnen uitoefenen.

4. Indien door derden beslag gelegd wordt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om de Leverancier daarvan onmiddellijk en schriftelijk (of per mail) op de hoogte te stellen. Dit geldt ook voor de situatie dat het faillissement van de Afnemer (al dan niet op eigen verzoek) wordt aangevraagd.

5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. In geval de verzekeraar in verband met deze zaken enige uitkering aan de Afnemer doet, dan is de Leverancier gerechtigd tot deze penningen totdat de Afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier in verband met deze zaken heeft voldaan.

6. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Leverancier en aan door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsente betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan alle vereisten en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs voor normaal gebruik in Nederland gesteld kunnen worden.

2. De door leverancier ten aanzien van de geleverde zaken verstrekte garantie zal blijken uit een garantieformulier dat als bijlage bij de koopovereenkomst zal zijn gevoegd.

3. De in dit artikel genoemde garantiebepalingen zijn van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. In geval van gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of deze zaken aldaar kunnen worden gebruikt en voldoen aan de voorwaarden die aldaar daaraan gesteld worden. De Afnemer is verplicht om Leverancier terstond en op een zodanig moment over het gebruik in het buitenland te informeren dat Leverancier gelegenheid heeft gebruiksvoorwaarden te stellen voordat deze zaken in het buitenland in gebruik worden genomen. Verzuimt de Afnemer deze informatie tijdig te verstrekken, dan zal Leverancier op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig directe of indirecte schade. In geval van tijdige informatieverstrekking omtrent de plaats van gebruik in het buitenland is Leverancier gerechtigd de garantievoorwaarden aan te passen of de garantie in te trekken.

4. Voor de zonnepanelen geldt een garantieperiode van tien (10) jaar. Voor de overige producten wordt de toepasselijke garantietermijn afzonderlijk vermeld op de offerte, de opdrachtbevestiging en/of factuur. Indien de garantietermijn niet op de offerte, opdrachtbevestiging en/of de factuur vermeld staat, dan zal de door de producent aan Leverancier verstrekte garantietermijn tussen Leverancier en de Afnemer gelden.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde zaak of door gebruik na de houdbaarheidsdatum, door onjuiste opslag of door onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan ten onrechte andere zaken werden bevestigd of indien deze zaak werd ver-of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of gevolg van omstandigheden waar Leverancier geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc. of, in het bijzonder met betrekking tot de zonnepanelen en daarbij bijhorende producten, indien deze niet zijn geïnstalleerd/bevestigd door een erkende installateur. Op de Afnemer rust de verplichting zijn afnemers hiervan op de hoogte te stellen.

6. De Afnemer is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werkzaamheden overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die door partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na (op)levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat elke Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

7. Indien van een gebrek later dan na verloop van 7 dagen melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken of het geleverde werk.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige staat binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer te voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

10. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan is Leverancier gerechtigd eventuele onderzoekskosten en kosten van rechtsbijstand voor rekening van de Afnemer te brengen.

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, bij de Afnemer in rekening gebracht worden. De Afnemer is gehouden het betreffende factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

12. Alle vorderingen en verweren die de Afnemer jegens Leverancier, haar werknemers en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden vervallen na verloop van één (1) jaar nadat deze zijn ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2. Alle schades dienen binnen vijf (5) dagen schriftelijk bij Leverancier gemeld te worden, waarbij deze duidelijk dienen te worden omschreven en begeleid dienen te gaan van foto’s.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (waaronder begrepen een tekortkoming in de nakoming van een eventueel met de Afnemer overeengekomen garantieverplichting), wegens ontbinding van de overeenkomst, uit hoofde van een onrechtmatige daad of op welke rechtsgrond dan ook, is -naar gebruikers eigen keuze - beperkt tot het herstellen of vervangen van de zaken dan wel tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.

6. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Afnemer wordt ontbonden; b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid van Leverancier voor alle vormen van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Afnemer, verminking of verlies van zaken, schade verband houdende met het gebruik van door de Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleverancier en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 4 en volgende, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan een bedrag ad EUR 10.000,-- (tienduizend euro).

9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt als gevolg van de weder/doorverkoop van producten waarvan Leverancier deze verkoop niet heeft toegestaan. 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Risico-overgang en vervoer

1. Indien Franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van Leverancier. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de Afnemer. In alle gevallen heeft te gelden dat de kosten van het vervoer voor rekening komen van Afnemer.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de Afnemer worden gebracht.

3. Leverancier is vrij om de wijze van vervoer te kiezen. Leverancier zal bij de keuze van het vervoer de belangen van de Afnemer in acht te nemen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zorgen voor de verzekeringen die bij de gekozen wijze van vervoer noodzakelijk zijn.

4. Leverancier is gerechtigd om de wijze van vervoer te wijzigen als daarvoor redelijke gronden bestaan. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Afnemer.

5. Indien bij transport voor rekening en risico van Leverancier beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief/afleverbon of op een soortgelijk document worden genoteerd, is Leverancier niet aansprakelijk voor deze (directe en indirecte) schade.

6. De zaken worden geacht door Leverancier te zijn geleverd, door de Afnemer te zijn aanvaard en in zijn macht te zijn gebracht: - in geval van levering af magazijn: zodra de zaken in of op vervoermiddelen zijn geladen. - in geval van Franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

Artikel 11. Vrijwaring

1. De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toe te reken is.

2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in verband met het bepaalde in lid 1 van dit artikel verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van Leverancier en derden die daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Afnemer. Dit betreffen onder meer, maar niet uitsluitend, de advocaatkosten van Leverancier.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Wanneer op aan de Afnemer geleverde goederen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten rusten, blijven deze berusten bij Leverancier. Uitsluitend Leverancier heeft het recht tot verveelvoudiging, verwezenlijking, of verveelvoudiging van de te leveren en geleverde goederen, gegevens en informatie. De Afnemer verkrijgt uitsluitende een gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde goederen en de verstrekte gegevens en informatie.

3. De Afnemer wordt, nadat zij heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen jegens Leverancier, eigenaar van de door leverancier afgegeven documenten, daaronder begrepen ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken. Deze mogen door de Afnemer, met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, worden gebruikt.

4. Slechts met toestemming van Leverancier is het de Afnemer toegestaan om de volgens het ontwerp van Leverancier gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen. Voornoemde toestemming dient schriftelijk te worden verzocht en door Leverancier te worden afgegeven en doet niet af aan hetgeen in dit artikel is bepaald. Leverancier kan aan het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Dit artikellid is mede van toepassing op zaken die worden vervaardigd volgens het ontwerp van Leverancier.

5. Onverminderd in het voorgaande lid bepaalde heeft de Afnemer het recht de installatie conform het ontwerp van Leverancier, zonder tussenkomst en goedkeuring van Leverancier, tot stand te brengen of te doen brengen indien de overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van de overeenkomst. Het gebruik van het ontwerp van Leverancier door de Afnemer komt in dat geval geheel voor rekening en risico van de afnemer. Leverancier is in dat geval nimmer aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp of de tot stand gebrachte installatie.

6. Programmatuur die door Leverancier is ontwikkeld en aan de Afnemer is geleverd mag door de Afnemer uitsluitend in het eigen bedrijf of in de eigen organisatie worden gebruikt en slechts ten behoeve van de technische installatie, waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen mag het gebruiksrecht aangewend worden met betrekking tot meerdere installaties. Het gebruiksrecht van deze programmatuur is niet exclusief en niet overdraagbaar door de Afnemer. Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd mogen door de Afnemer op geen enkele wijze ter beschikking van derden worden gesteld of door derde worden gebruikt. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden om deze programmatuur te verveelvoudigen of hiervan kopieën te maken, anders dan voor eigen gebruik. Slechts voor zover het gaat om het herstellen van eventuele fouten in de programmatuur, is het de Afnemer toegestaan deze te wijzigen. Wanneer Leverancier een octrooi aanvraagt en dit wordt verkregen, verleent Leverancier aan de Afnemer een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op deze vinding. Wanneer de Afnemer dit gebruiksrecht wenst toe te passen, behoeft zij de toestemming van Leverancier. Deze toestemming wordt slechts geweigerd wanneer Leverancier tegenstrijdige belangen met haar eigen bedrijf kan aantonen.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

1. De Leverancier en Afnemer zijn over en weer geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld, alsmede informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden verondersteld.

2. Leverancier voldoet aan de verplichting die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Afnemer zal zorgdragen voor alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

3. Afnemer en Leverancier staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Afnemer zal Leverancier alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.

5. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechtbank Overijssel, locatie Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 8. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn op locatie in te zien, PD-Solar.

2. Op verzoek zullen wij u altijd de vigerende algemene voorwaarden per email doen toekomen.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Leverancier.

4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van deze voorwaarden.